Д-р Михил де Клейн    Д-р Марга Рий

За събитието

За „МБ Консулт“ е огромно удоволствие да представи пред българските лекари по дентална медицина, този забележителен професионален дует  д-р Марга Рий и д-р Михил де Клейн. На 2 Юни 2018 по време на симопозума ENDODONTIC COMPLICATIONS, ще бъдат разгледани интересни теми включващи: „Продължителност на живота на ендодонтски лекуваните зъби“, „Как да процедираме при калцифицирани коренови канали?“, „Сепарирани инструменти – да ги оставим в канала или да отстраним?“, „Лечение на перфорации“, „Съвременни концепции и клиничен подход при ендо-пародонтални взаимовръзки“ и „Инвазивна цервикална резорбция (ICR)“

На 1 Юни 2018 в нашият MASTER COURSE ENDODONTIC MICROSURGERY ще се запознаете теоретично с „Причини за неуспеха на конвенциалното корено-канално лечение „, „Диагноза и план на лечение“, „Мениджмънт на твърдите и меките зъбни тъкани“, „Обработка на костната кухина и хемостаза (етап от операцията)“, „Апикална ектомия и ултразвукова ретроградна препарация“, „Избор на правилен материал за ретроградно запълване“, „Техники на зашиване“ и „Постоперативна грижа и фармацевтично лечение“.

Нашите лектори

Д-р Марга Рий и д-р Михил де Клейн се запознават още в университета и оттогава датира тяхното приятелство и професионални изяви. Изключително атрактивни, компетентни и уважавани, те непрекъснато печелят симпатиите на колегите си по света. А през ноември 2017г. изнасят грандиозен спектакъл пред членовете на Нидерландското ендодонтско общество. На специално създаден за събитието боксов ринг, двамата колеги дебатират със силата на аргументите „Хирургични срещу нехирургични подходи при ендодонтското лечение.“ Събитието е обявено за най-интересната „Ендодонтска битка“.

Д-р Марга Рий

Д-р Марга Рий завършва дентална медицина в Университета в Амстердам през 1979г. и следващите години преподава в катедра „Кариесология и ендодонтия“. През 2001г. завършва следдипломно обучение по ендодонтия и получава звание Master of science. Д-р Марга Рий е популярен лектор на дентални и ендодонтски форуми по света. Изнесла е над 200 лекции и практически курсове в над 30 държави. Автор е на многобройни статии в международни издания и съавтор на книги по ендодонтия и възстановителна стоматология. От 1980 г. има собствена практика, изцяло насочена към ендодонтското лечение.

Д-р Михил де Клейн

Д-р Михил де Клейн завършва дентална медицина в Амстердам през 1988, където до 1995г. е хоноруван лектор и асистент към катедра “Кариесология и Ендодонтия“. Има частна практика, изцяло лимитирана в ендодонтското лечение. Д-р де Клейн е съавтор на три учебника по ендодонтия и на многобройни статии по темата. Заемал е различни длъжности в Нидерландското ендодонтско общество и в Европейското ендодонтско общество.

Партньори

Програма

08.00 – 09.30

Регистрация


09.30 – 10.20

Dr. Michiel de Cleen

Продължителност на живота на ендодонтски лекуваните зъби / Longevity of the endodontically treated tooth

Какво отговаряте, когато пациент ви пита колко дълго ще издържи зъбът му  след  (успешно) ендодонтското лечение?

Прочети повече

И какво казвате, ако зъбът например бива загубен  2 години след лечението? Такива са правилата на играта?!? /Такъв е животът?/ В тази лекция фокусът не е върху периапикалното лечение и оздравяване, а върху оцеляването на ендодонтски лекуваните зъби. Ще бъде изяснено съвсем точно защо някои зъби имат по-добра прогноза от други. Ударението ще бъде поставено върху онези фактори, които оказват позитивно влияние за по-дългосрочен успех, както и онези, които компрометират резултата. След тази лекция, подкрепена от многобройни клинични случаи (някои  с проследяемост 20 години), ще сте в състояние да информирате по-добре пациента за прогнозируемите ползи от ендодонтското лечение.


10.20 – 11.00

Dr. Marga Ree

Как да процедираме при калцифицирани коренови канали? / How do we manage calcified canals?

Една от основните причини за провал на ендодонтско лечение е неспособността /невъзможността да локализираме и лекуваме всички канали от корено-каналната система/.

Прочети повече

Формирането на вторичен и третичен дентин може да доведе до блокиране на каналните орифиции и до значителни усилия за подготовка на пода на ендокавитета, за да бъдат локализирани.  Облитерирането на пулпната камера може да е последствие от зъбна травма. Как се справяме с жълтото оцветяване на преден зъб, когато каналът е невидим на рентгенова снимка? Трябва ли винаги да провеждаме ендодонтско лечение в такива случаи? Какъв трябва да е размерът и разширението на ендодонтския достъп? В кои ситуации може да премахнем внимателно дентина в апикалната част и кога поемаме риск от перфорации? Всеки клиницист се е сблъсквал с дилемата „Да спра или да продължа?“ В тази лекция ще бъдат разгледани разнообразни подходи за идентифициране на скрити и калцифицирани канали и как да бъдат направени достъпни за инструментация и дезинфекция.


11.00 – 11.40

Кафе-пауза


11.40 – 12.30

Dr. Michiel de Cleen

Сепарирани инструменти – да ги оставим в канала или да отстраним? / Fractured endodontic instruments: should we remove them?

С навлизането на ротационните никел-титанови инструменти дойде нов проблем: чупенето на инструментите.

Прочети повече

Тази лекция ще разгледа факторите за чупене на инструменти и факторите, които минимизират този риск. Не всеки счупен инструмент ще компрометира резултата от лечението ви. Michiel De Cleen ще дискутира кога счупеният инструмент може да бъде оставен в канала и кога да бъдат отстранени. Последната част на лекцията ще се фокусира върху инструменти и техники за безопасно отстраняване на фрактурирани пили.


12.30 – 13.30

Обедна почивка


13.30 – 14.20

Dr. Marga Ree

Лечение на перфорации / Perforation repair

Кореновите перфорации са неочаквани усложнения при ендодонтското лечение и ако не се открият и лекуват правилно, може да станат причина за пародонтална загуба на зъба.

Прочети повече

МТА е широко приет като предпочитан възстановителен материал.  МТА беше първия биокерамичен материал, представен в ендодонтията в средата на 90-те години на миналия век.  Той има много предимства, но и някои ограничения. Бяха положени усилия да се преодолеят недостатъците и така се появиха новите биокерамични или хибридни материали. Независимо от приликите, новите материали имат някои различия, които оказват влияние върху механичното им приложение  – като време за прилагане и компресивна здравина.


14.20 – 15.10

Dr. Michiel de Cleen

Ендо-пародонтални взаимовръзки. Съвременни концепции и клиничен подход / The endodontic-periodontal relationship – Current concepts and clinical implications

Ендодонциумът на зъба и пародонта му са отделени единствено от тънък пласт дентин и цимент.

Прочети повече

Заради тази сложна връзка, не е изненадващо, че инфекциите от ендодонциума влияят на пародонта и обратно. Лекцията ще се фокусира върху различните диагнози на лезиите от ендо и/или паро произход. Базирана на повече от 25 години клиничен опит и най-новите изследвания, ще бъдат дадени насоки в помощ на клинициста – както при диагностицирането, така и при лечението на комбинирани ендо-пародонтални лезии.


15.10 – 15.30

Почивка


15.30 – 16.20

Dr. Marga Ree

Инвазивна цервикална резорбция (ICR) – екстракция или запазване? / Invasive cervical root resorption, preservation or extraction?

Инвазивните цервикални резорбции (ICR – invasive cervical resorption) са външни резорбции, които често не се разпознават по време на рутинен дентален преглед.

Прочети повече

Тъй като пулпата може да бъде обхваната от заболяването на много по-късен етап, то и условията могат да бъдат запазени без симптоматика или видими знаци много дълго време. ICR често се диагностицира грешно като кариес или вътрешна резорбция, което води до грешно лечение и до преждевременната загуба на зъб. Ранното разпознаване е от основно значение за успешното справяне с проблема. В тази лекция ще бъдат дискутирани клиничните и рентгенологични особености, както и етиологичните фактори. Ще бъдат представени клинични случаи, за да се дискутира и процесът по вземане на решения и управлението на ICR с акцент върху възстановителните аспекти на лечението.


16.20 – 16.30

Заключителни въпроси/отговори

08.00 – 09.00

Регистрация на участниците


09.00 – 13.00

Теоретична част

 • Причини за неуспеха на конвенциалното корено-канално лечение
 • Диагноза и план на лечение
 • Мениджмънт на твърдите и меките зъбни тъкани
 • Обработка на костната кухина и хемостаза. (етап от операцията)
 • Апикална ектомия и ултразвукова ретроградна препарация
 • Избор на правилен материал за ретроградно запълване
 • Техники на зашиване
 • Постоперативна грижа и фармацевтично лечение

 


13.00 – 14.00

Обедна почивка


14.00 – 18.00

Демонстрация и практическа част

По време на практическата част участниците ще работят върху хирургични модели на фирма J.Morita (Япония), които най-точно наподобяват клиничната ситуация. За участниците ще бъдат осигурени електрически мотори,  ултразвукови апарати, операционни микроскопи (един микроскоп за двама участника), както и част от необходимия инструментариум. Всеки участник ще получи списък с инструменти изискуем от водещите на курса, които трябва да си носи или закупи, за да може да работи пълноценно както по време на курса, така и след това в практиката си.

Регистрация

SYMPOSIUM 2 Юни 2018

Лекари по дентална медицина – 195 лв. без ДДС / 234 лв. с ДДС


Такса за студенти – 80 лв. без ДДС / 96 лв. с ДДС Квотата за студенти е ограничена.


MASTER COURSE  1 Юни 2018

Цена на курса: 2 350 лв без ДДС / 2 820 лв.с ДДС Мястото се гарантира само при платена такса. Поради това, че е необходимо технологично време за поръчка и доставка на инструментариума, който трябва да бъде закупен от участниците, записването за курса ще приключи във възможно най-кратки срокове. Моля, запазете своевременно своето участие.


Такси се заплащат: – в офиса на МБ КОНСУЛТ в София, кв. Бели Брези, ул. „Смърч 27“, ет.1, тел. 02/958 16 17, 958 1048, 0885 043 767 – по банков път: МБ КОНСУЛТ 2000 ЕООД, Уникредит Булбанк, IBAN: BG53 UNCR 7000 1520 2968 97, BIC: UNCRBGSFОт къде разбрахте за събитието ?
Facebookот приятелот нашият вестникот нашият сайтот Интернетот друго

Билет

Къде ?

SYMPOSIUM ENDODONTIC COMPLICATIONS 2 юни 2018 (събота)

София, Интер Експо Център, зала „Витоша“, бул. „Цариградско шосе“ № 147

MASTER COURSE ENDODONTIC MICROSURGERY 1 юни 2018г. (петък)

София, Интер Експо Център, зала „Родопи“ бул. „Цариградско шосе“ № 147

Последни коментари

  Архив

  Категории

  • Няма категории